+

Odměna

Odměna advokáta je sjednána na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na časové a odborné náročnosti poskytovaných právních služeb, hodnotě projednávané věci, jakož i míře odpovědnosti advokáta.

Tato odměna může být sjednána např. jako:

V případě, že mezi advokátem a klientem není dohodnuta výše odměny nebo způsob jejího výpočtu, advokát účtuje klientovi odměnu podle počtu provedených úkonů stanovenou dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních
služeb (advokátní tarif), v platném znění.

Vedle sjednané odměny za právní služby klient hradí hotové výdaje (soudní poplatky, cestovné a další účelně vynaložené náklady), které s poskytovanou právní službou souvisejí, a na jejichž možný vznik je klient předem upozorněn.

Je zřejmé, že při rozhodování o volbě advokáta pro vyřízení Vaší záležitosti je jedním z rozhodujících kritérií i výše odměny za poskytnuté právní služby. Proto jsme připraveni Vám obratem sdělit po obdržení podrobnějších informací týkajících se Vámi požadované právní služby předpokládanou výši odměny za konkrétní právní službu. Upozorňujeme Vás však na to, že takto předpokládaná výše odměny je pouze orientační vzhledem k nepředvídatelnosti vývoji konkrétních soudních sporů.